Acord de CONFIDENTIALITATE

ACORD DE CONFIDENTIALITATE

PARTILE:
S.C. INTERPERSONAL SRL cu sediul social în Str. Orhideelor 8 Ţegheş , Ilfov având codul unic de înregistrare nr. RO 34799221, număr de ordine în registrul comerţului J23 /2538 /2015, reprezentată prin Daniela Mariana Predu, cu funcţia de Administrator.

si

Partea care contracteaza servicii prin intermediul website-ului firmei INTERPERSONAL SRL

 

Definitii
1.1. „Emitent” este partea care transmite informatii catre cealalta parte, S.C. INTERPERSONAL SRL si PARTEA CONTRACTANTA pot fi, pe rand, emitent de informatii;
1.2. „Primitor” este partea care primeste informatii dinspre cealalta parte S.C. INTERPERSONAL SRL si PARTEA CONTRACTANTA pot fi, pe rand, primitor.
1.3. “Informatie Confidentiala” inseamna orice informatie, date tehnice sau cunostinte (know - how) (incluzand, fara a se limita la, informatii despre cercetare, produse, software, servicii, dezvoltare, inventii, metodologii, procese, marketing, clienti, preturi, proceduri interne, planuri de afaceri, planuri de marketing si vanzari, strategii, informatii financiare, informatii despre angajati, oportunitati de afaceri, riscuri si probleme identificate de catre o parte despre cealalta sau cunoscute de catre o parte prin punerea lor la dispozitie de catre cealalta parte, masuri de tratare a riscurilor aplicate, strategii de abordare in rezolvarea problemelor, ca si continutul discutiilor intre parti), transmisa dinspre Emitent catre Primitor, direct sau indirect, in orice forma (scris, verbal, vizual) ori pe care Primitorul o obtine de la Emitent pe parcursul negocierilor sau derularii relatiilor contractuale.
2. Obiect
2.1. Prezentul acord stabileste obligatiile de protejare a confidentialitatii informatiilor transmise intre parti.
2.2. Prin transmiterea de informatii se vor transmite inclusiv licente, patente, copyright sau drepturi de proprietate catre Primitor.
2
2.3. Asemenea Informatii Confidentiale furnizate de Emitent trebuie sa fie marcate explicit in sensul ca reprezinta o informatie confidentiala. Informatiile furnizate verbal sau vizual de Emitent trebuie sa fie indicate de aceasta ca avand o natura confidentiala la momentul dezvaluirii.
3. Exceptii
Informatia confidentiala nu include informatia, datele tehnice sau cunostintele care:
(i) sunt deja in posesia Primitorului in momentul transmiterii, dupa cum se poate demonstra prin inregistrarile Primitorului imediat inainte de momentul transmiterii;
(ii) inainte sau dupa transmiterea catre Primitor devine informatie publica, dar nu ca rezultat a unei actiuni sau a unei lipse de actiune a Primitorului;
(iii) este aprobata spre a fi facuta publica, prin aprobarea scrisa a Emitentului;
(iv) este transmisa Primitorului de catre o terta parte, fara a incalca nici o obligatie de confidentialitate;
(v) este dezvoltata independent de catre Primitor fara nici o referinta la Informatii Confidentiale;
(vi) este ceruta prin ordin judecatoresc sau de catre o autoritate guvernamentala. In acest caz Emitentul trebuie sa notifice in scris Primitorul despre acest fapt.
4. Durata
Obligatia de pastrare a confidentialitatii va subzista pe intreaga perioada in care S.C. INTERPERSONAL SRL si PARTEA CONTRACTANTA au inceput o relatie de colaborare, pe perioada in care acestea desfasoara relatii contractuale, indiferent de natura contractelor incheiate, precum si pe inca un an dupa incheierea acestor relatii.
5. Limitari
Primitorul este de acord sa foloseasca Informatiile Confidentiale numai pentru indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor asumate in contractele semnate cu Emitentul si sa nu utilizeze Informatiile Confidentiale in scopuri proprii sau pentru alte scopuri decat cele stabilite in acest Acord. Primitorul nu va utiliza Informatiile Confidentiale pentru concurenta neloiala. Primitorul este de acord sa nu copieze, modifice, trunchieze oricare dintre materialele transmise, exceptand cazul in care acest lucru este permis in scris de catre Emitent.
6. Nedivulgare
6.1. Primitorul este de acord sa nu divulge informatii confidentiale:
- catre terte parti cu exceptia avocatilor, consilierilor juridici si consultantilor sai implicati in proiect, tinuti la randul lor de obligatia de pastrare a confidentialitatii
- catre proprii angajati, cu exceptia acelora care trebuie sa cunoasca aceste informatii, in scopul indeplinirii sarcinilor de serviciu.
6.2. Angajatii si tertele parti trebuie sa fie informati despre confidentialitatea informatiilor si de obligatia de a pastra confidentilitatea informatiilor in a caror posesie intra in cursul perioadei de valabilitate a prezentului Acord. Aceasta informare se va concretiza prin semnarea unui acord de confidentialitate intre Primitor si aceste persoane, avand ca obiect protejarea informatiilor Emitentului.
3
6.3. Primitorul este de acord sa foloseasca Informatiile Confidentiale cu aceeasi grija ca si cand ar fi propria informatie confidentiala de aceeasi natura.
6.4. In cazul in care relatiile unei parti cu unele dintre persoanele carora li s-a acordat acces la informatii inceteaza, aceasta are obligatia de a instrui respectiva persoana cu privire la pastrarea confidentialitatii si dupa incetarea relatiilor, si de a incheia cu acea persoana un acord de confidentialitate corespunzator.
6.5. Accesul persoanelor neautorizate (fara angajament de confidentialitate si instruire efectuate) la documente sau informatii rezultate in urma colaborarii intre parti este interzis si poate atrage raspunderea civila, comerciala, contraventionala sau penala, dupa caz, asupra celui care a dezvaluit informatia.
6.6. Fiecare parte va trebui sa mentina o evidenta al persoanelor care au avut acces la informatiile si/sau documentele si inregistrarile vehiculate in cadrul colaborarii.
6.7. Pentru respectarea celor de mai sus, Primitorului ii este strict interzis, pe o durata nedeterminata:
• sa foloseasca pentru interesul sau sau al unor terte parti informatii obtinute pe parcursul colaborarii;
• sa dezvaluie informatii confidentiale catre terte parti fara consimtamantul prealabil scris al Emitentului;
• sa permita si sa faciliteze folosirea de catre terte parti a informatiilor confidentiale apartinand Emitentului.
7. Returnarea materialelor
La cererea Emitentului sau la finalizarea relatiilor contractuale, toate materialele si documentele Emitentului care au fost incredintate Primitorului, precum si toate copiile , vor fi :
(i) Returnate imediat catre Emitent
8. Despagubiri
Primitorul intelege si este de acord ca Emitentul furnizeaza informatii pe baza acestui Acord, si Primitorul este tinut responsabil fata de Emitent pentru orice paguba produsa de incalcarea acestui Acord de catre oricare dintre managerii, angajatii consultantii sau colaboratorii Primitorului. In cazul in care Primitorul nu respecta acest Acord este obligat la plata daunelor interese necesare acoperirii in intregime a prejudiciului cauzat. Sub nicio forma, daunelor interese nu pot fi mai mici de 150.000 Euro.
9. Litigii
In caz de neintelegere cu privire la interpretarea sau executarea prezentului acord sau in caz de controverse in legatura cu prezentul acord, executarea sau incetarea sa precum si cu privire la prejudiciile cauzate, Partile vor depune toate eforturile pentru solutionarea lor pe cale amiabila. In cazul in care solutionarea pe cale amiabila nu a fost posibila in termen de 30 zile calendaristice de
4
la data aparitiei conflictului/neintelegerii, solutionarea se va face de catre instanta judecatoreasca competenta conform legii.
10. Dispozitii generale.
10.1. Acest Acord este guvernat de legislatia romana in vigoare.
10.2. Acest Acord poate fi modificat doar prin consimtamant scris si semnat de reprezentantii legali ai Partilor.
10.3. Daca una din stipularile Acordului este considerata nevalabila sau inaplicabila, conform legii, partial sau in intregime, sau daca vreo prevedere devine ulterior nevalabila sau inaplicabila, conform legii noi, acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale prezentului Acord.
10.4. Acest Acord nu este un parteneriat, joint venture sau orice alt fel de relatie contractuala.
11. Validitate.
Acest Acord devine intra in vigoare incepand cu data contractarii serviciilor, fara data de expirare.
Semnat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

 


S.C. INTERPERSONAL SRL                                                          Partea Contractanta
Daniela Mariana Predu